گرید

نیما صالحی

مدیر اداری

محمد جابری

مدیر مالی

خانم جنگی

پشتیبان مشتری

علی صابر

مدیر مارکتینگ

امیر مرادی

رئیس پروژه

علی مولا

مدیر مارکتینگ

کروسل